Büntetőjog Kábítószer I. Kábítószer kereskedelem

24/7 Büntetőügyvédi ügyelet éjszaka és hétvégén is!


Amennyiben bármely okból éjszaka (20 óra után), vagy hétvégén szüksége van büntető ügyvédre (kihallgatás, helyszíni szemle, előállítás, őrizetbe vétel, stb…) hívjon minket bizalommal. Igény esetén 19 óra után az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetőek. Bővebben erről

Nappali ügyelet minden nap 8-20 -ig hívható:

Dr. Bercsényi Gábor +36 30-512 6968

Éjszakai ügyelet minden nap 20-8 -ig hívható:

Dr. Porkoláb Réka + 36 20-496 0890


Miben segíthetünk? Válasszon kategóriát!


 1. Büntetőjog
 2. Védőügyvédi ügyelet
 3. Rablás
 4. Kábítószer
 5. Kábítószer- birtoklása
 6. Kóros szenvedélykeltés
 7. Kábítószer készítésének elősegítése
 8. Kábítószer-prekurzorral visszaélés
 9. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
 10. Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
 11. Csalás
 12. Testi sértés
 13. Emberölés
 14. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
 15. Sértetti képviselet
 16. A magánindítványra induló közvádas és a magánindítványra induló magánvádas eljárások
 17. Pótmagánvádas eljárás
 18. Pótmagánvádas eljárás BV. ügyek intézése fogvatartottak és volt fogvatartottak részére

Btk. 176. § (1) bekezdése: Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 176. § (1) bekezdésében felsorolt büntetendő magatartások vonatkozásában tudnunk kell a büntetendő cselekmények tartalmát is:   

Kábítószert kínál, aki mást kábítószer átvételére eredménytelenül felhív. A felhívás történhet fogyasztási célból, vagy vételre, azonban a felhívás eredménytelen marad, mert a „más személy” azt nem fogadja el.

Kábítószer átadása, amikor valaki más személynek ténylegesen átad kábítószert, azonban az átadás célja nem forgalomba hozatal vagy kereskedés, hanem saját célú fogyasztás, tehát azért adják át az adott személynek a kábítószert, hogy azt ő maga fogyassza el.

Kábítószert forgalomba hoz, aki azt akár ellenérték fejében, akár ingyenesen több személy részére juttatja. Kábítószert hoz forgalomba, aki azt több, esetleg meg nem határozható számú személynek juttatja. A forgalomba hozatal úgy is történhet, hogy az elkövető csak egy személlyel áll közvetlen kapcsolatban (neki adja át a kábítószert) de nem kizárólag azzal a szándékkal, hogy a megszerző maga fogyassza el, hanem azért, hogy másnak vagy másoknak továbbadja.

Kábítószerrel kereskedik, aki haszonszerzésre törekedve közreműködik a kábítószer forgalmazásában. A kábítószerrel kereskedés tágabb körű, mint a kábítószer forgalomba hozatala. Magában foglal bármilyen tevékenységet, amely elősegíti a kábítószer eljuttatását a viszonteladóhoz illetve a fogyasztóhoz, így például a kábítószer csomagolását, tárolását, szállítását, elosztását. Az elkövető haszonszerzésre törekedve működik közre a kábítószer forgalmazásában.

Súlyosabban büntetendő, minősítő körülmények:

Btk. 176. § (2) bekezdés: A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) bűnszövetségben,
 2. b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
 3. c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el.

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

A minősítő körülmények esetén használt kifejezések jelentése:

Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet;

Fontos kiemelni a bűnszövetség és a bűnszervezet közötti különbséget, mivel ez az elhatárolás kiemelt kérdés a bűncselekmény minősítése során.

Bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.

Hivatalos személy:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló és a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő,
 3. c) az alkotmánybíró,
 4. d) a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a kormánymegbízott,
 5. e) a bíró, az ügyész és a választottbíró,
 6. f) az alapvető jogok biztosa és helyettese,
 7. g) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes,
 8. h) az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a végrehajtói kézbesítésre felhatalmazott önálló bírósági végrehajtó jelölt,
 9. i) a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagja,
 10. j) a Magyar Honvédség állományilletékes parancsnoka, és az úszólétesítmény vagy a légi jármű parancsnoka, ha a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására jogosult,
 11. k) az Alkotmánybíróságnál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, a Magyar Nemzeti Banknál, az Állami Számvevőszéknél, bíróságnál, ügyészségnél, minisztériumnál, autonóm államigazgatási szervnél, kormányhivatalnál, központi hivatalnál, önálló szabályozó szervnél, rendvédelmi szervnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, az Országgyűlési Őrségnél, fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél, megyei intézményfenntartó központnál vagy köztestületnél közhatalmi feladatot ellátó vagy szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik;
 12. l) a választási bizottság tagja

Közfeladatot ellátó személy:

 1. a) a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája,
 2. b) a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy,
 3. c) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során,
 4. d) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja,
 5. e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó,
 6. f) az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben,
 7. g) az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben,
 8. h) az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során,
 9. i) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója,
 10. j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során,
 11. k) az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,
 12. l) a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,
 13. m) a halászati őr a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,
 14. n) a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során,
 15. o) az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során;
 16. külföldi hivatalos személy:
 17. a) a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy,
 18. b) törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szervezet rendeltetésszerű működéséhez tartozik,
 19. c) törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet közgyűlésébe, testületébe megválasztott személy, ideértve a külföldön megválasztott európai parlamenti képviselőt is,
 20. d) a Magyarország területén, illetve állampolgárai felett joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság tagja, a nemzetközi bíróságnál szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a bíróság rendeltetésszerű működéséhez tartozik.

Minek számít az a mennyiség, amellyel kapcsolatban a bűncselekményt elkövettem, vagy amellyel gyanúsítanak?

Ezeket a határokat a Btk. 461. § (1) – (4) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint:

a kábítószer csekély mennyiségű, ha

 1. a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma
 2. aa) LSD esetén a 0,001 gramm,
 3. ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,
 4. ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,
 5. ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5 gramm,
 6. ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,
 7. af) heroin esetén a 0,6 gramm,
 8. ag) morfin esetén a 0,9 gramm,
 9. ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,
 10. ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm, aj) kokain esetén a 2 gramm,
 11. ak) BZP esetén a 3 gramm,
 12. b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,
 13. c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totál-THC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.

(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

FONTOS KIEMELNI, hogy a tiszta hatóanyag tartalom nem azonos a kábítószer mennyiségével !! A tiszta hatóanyag tartalom megállapítása szakértői kérdés, azt a mennyiségből nem lehet kiszámolni. (a tiszta hatóanyag tartalom egyéb más körülményektől függ).

(3) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdés szerinti kábítószer

 1. a) jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros,
 1. b) különösen jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának kétszázszoros mértékét meghaladja.

(4) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer

 1. a) csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg,
 2. b) jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja,
 3. c) különösen jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának ezernégyszázszoros mértékét meghaladja.

A Btk. büntetni rendeli azokat a személyeket is, akik bármely módon anyagi segítséget nyújtanak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez.

A Btk. 176. § (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

 1. § (5) bekezdés: Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,
 2. a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
 3. b) a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az anyagi segítség nyújtását a jogalkotó önálló tettesi cselekményként állapította meg, mellyel súlyosabb büntetést helyezett kilátásba, mivel a bűnsegédi magatartást kiemelte a részesség köréből, kizárva ezzel az elkövetőt a részesi magatartásra vonatkozó enyhítési lehetőség alól.

Kábítószerrel kapcsolatban az előkészületet is büntetni rendeli a törvény az alábbiak szerint:

(6) Aki

 1. a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig,
 2. b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A tizennyolc év alatti személyeket még inkább védeni kívánta a jogalkotó, ezért a velük kapcsolatba hozható tényállások mindegyikét súlyosabban rendeli büntetni.  

 1. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
 1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,
 2. b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
 3. c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert
 4. ca) kínál, átad,
 5. cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
 2. b) bűnszövetségben,
 3. c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva követik el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


További oldalak Büntetőjog témában


 1. Büntetőjog
 2. Védőügyvédi ügyelet
 3. Rablás
 4. Kábítószer
 5. Kábítószer- birtoklása
 6. Kóros szenvedélykeltés
 7. Kábítószer készítésének elősegítése
 8. Kábítószer-prekurzorral visszaélés
 9. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
 10. Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
 11. Csalás
 12. Testi sértés
 13. Emberölés
 14. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
 15. Sértetti képviselet
 16. A magánindítványra induló közvádas és a magánindítványra induló magánvádas eljárások
 17. Pótmagánvádas eljárás
 18. Pótmagánvádas eljárás BV. ügyek intézése fogvatartottak és volt fogvatartottak részére

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?


A fenti jogterületeken peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár! Fenti ügytípusokban vállaljuk a példaként felsorolt, továbbá bármely szerződés, megállapodás, szerkesztését, valamint peren kívüli eljárásokban, vagy bármely hatósági eljárásban, illetve bíróságok előtti per során teljes körű jogi képviseletet biztosítunk.


Szakszerű segítségért forduljon irodámhoz bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

+36 20-496 0890

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás