Környezetvédelmi jog Jogszabályok gyűjteménye

Környezetvédelmi jogterületetn fontos jogszabályok gyűjteménye

Aki környezetvédelmi jogot szabályozó törvények hatálya alá tartozó tevékenységet kíván folytatni, ismernie kell, hogy az általa folytatott tevékenység végzése során mely jogszabályokba foglalt követelményeknek kell megfelelnie. Ennek érdekében az alábbiakban felsoroljuk a fontosabb jogszabályokat, amelyek ezeket a területeket szabályozzák.

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízüggyel kapcsolatos jogszabályok

Eljárásjogi törvények:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
 • az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (141. §-143.§)

Környezetvédelmi törvények:

 • környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
 • a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény

Természetvédelmi-állatvédelmi törvények:

 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • 2008. évi LIII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hulladékgazdálkodási törvények:

 • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban. Hgt.)
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Építésügyi – szakhatósági törvények:

 • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény

Vízjogi törvények:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Gazdasági jogi törvények:

 • A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
 • Acsődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Egyéb hatósági törvények

 • az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
 • a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
 • a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Ingatlanügyi törvények:

 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Egyéb törvények:

 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
 • A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
 • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
 • A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
 • a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
 • a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

 Egyéb jogszabályok

 • 362/2008.(XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
 • 351/2010.(XII.30.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
 • 358/2008.( XII.31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 292/2008.( XII.10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 378/2007.(XII.23.) a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet              a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
 • 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet    a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
 • 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet     a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
 • 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének éselhárításának rendjéről
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet    a környezeti alapnyilvántartásról
 • 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
 • 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
 • 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
 • 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet              a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
 • 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
 • 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
 • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
 • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet    a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
 • 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról
 • 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 • 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
 • 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
 • 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 • 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
 • 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
 • 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet    a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
 • 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról
 • 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet   a felszámolási eljárás és végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
 • 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
 • 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezésével szembeni védelemhez szükséges határértékekről
 • 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj –és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 21/2008.(VIII.30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékok kezeléséről
 • 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet  a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
 • 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet             az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet             a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet  az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
 • 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet    a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről
 • 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
 • 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
 • 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
 • 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a  felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
 • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet             a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
 • 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet  a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
 • 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet             a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
 • 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
 • 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
 • 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet             az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
 • 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről
 • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről
 • 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
 • 43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről
 • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet              a víziközművek üzemeltetéséről
 • 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
 • 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
 • 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet   a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben   természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
 • 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
 • 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
 • 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól
 • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
 • 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról
 • 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről
 • 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről
 • 15/1997. (V. 28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről
 • 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
 • 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
 • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
 • 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás